Algemene Voorwaarden

elliebillie.be is een onderdeel/winkel/website van BV Rodebo.

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Rodebo, een BV met maatschappelijke zetel te Breendonkstraat 316A, 2830 Willebroek, 0776398193 , tel 0473/95.41.08, email info@elliebillie.be en IBAN BE14 0689 4315 6083,  hierna ‘leverancier’ biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van elliebillie.be moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door BV Rodebo aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

elliebillie kan enkel betalingen via de betaalmodules op de elliebillie website aanvaarden.
De beschikbare betalingsmogelijkheden op elliebillie zijn: Bankcontact, Sepa bankoverdracht, creditcard, Paypal, en de directe betaalknoppen van Belfius en KBC. 

Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden elliebillie niet. elliebillie is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis en is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door elliebellie.
elliebellie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door elliebillie. elliebillie is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt elliebillie dit mee binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en elliebillie gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en elliebillie.

De administratie van elliebillie geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan elliebillie verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door elliebillie verrichte leveringen. elliebillie erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, factuuradres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt en e-mailadres van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; het e-mailadres en telefoonnummer van elliebillie, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

Alle goederen worden geleverd op het door de klant bij bestelling gegeven leveringsadres. Er wordt bij het plaatsen van de bestelling minstens 2 keer gevraagd om de adresgegevens na te kijken. Wanneer er bij de bestelling toch nog een foutief of onvolledig verzendadres wordt opgegeven en de zending is teruggekeerd naar elliebillie dienen er opnieuw de afgesproken verzendingskosten betaald te worden als de klant de goederen alsnog wenst te ontvangen. Klant kan de goederen ook kosteloos afhalen na afspraak. Wanneer de goederen niet terugkeren naar elliebillie dient de gehele order opnieuw geplaatst te worden.

De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant.
Als elliebillie niet tijdig kan leveren, verwittigt zij de klant altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Indien dit niet gebeurt, kan de klant kosteloos afzien van zijn bestelling. In dat geval betaalt elliebillie de klant uiterlijk binnen 60 dagen na ontbinding terug.

elliebillie doet er alles aan om de goederen zo correct en veilig mogelijk te verpakken.     
Tevens kan elliebillie niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling.
Elke zichtbaar gebrek van een artikel of andere tekortkoming bij de levering,
moeten door de Klant onverwijld en binnen de 48 uur na levering worden gemeld aan elliebillie. Als we het
hebben over ‘zichtbare gebreken’, denken we bijvoorbeeld aan goederen die tijdens het transport werden
beschadigd of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld.

Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. U hoeft zich dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als u ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat u ze liever niet wil houden, bent u verantwoordelijk voor het transport en de bijhorende kosten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van elliebillie.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van elliebillie te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij elliebillie.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant aan BV Rodebo, Breendonkstraat 316A 2830 Willebroek via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

“Om je herroepingsrecht uit te oefenen, kan je ook gebruik maken van het hieronder
vermelde modelformulier. Je kan dit formulier versturen naar info@elliebillie.be 

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) –
Aan elliebillie.be, Breendonkstraat 316A 2830 Willebroek – info@elliebillie.be :
– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
– Naam/Namen consument(en)
– Adres consument(en)
– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
– Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.””

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan elliebillie heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan BV Rodebo, Breendonkstraat 316A 2830 Willebroek. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt elliebillie zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal elliebillie alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat elliebillie op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan elliebillie wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door elliebillie geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Elliebillie betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de elliebillie klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan elliebillie.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering.
Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van elliebillie is bereikbaar via de contactpagina, via e-mail op info@elliebillie.be of per post op het volgende adres Breendonkstraat 316A 2830 Willebroek. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover elliebillie beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de eerste ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag met een minimum van 25 euro per factuur.

Artikel 11: Privacy

Zie de privacy policy

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert]

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door eliebillie om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van […]. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Mochten we er samen toch niet uitkomen via onze persoonlijke klachtendienst op info@elliebillie.be, dan kan je als consument terecht bij Safeshops.be. Safeshops.be zal bemiddelen tussen jou als consument en ons, indien je klacht aanvaard wordt door hen. Enkel klachten die via het klachtenformulier op
https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ worden ingediend, worden behandeld. Zo beschikt deze labelorganisatie meteen over alle juiste gegevens om je klacht verder te behandelen.
Verder stellen wij u in kennis van het feit dat er een geschillenregeling bij de Consumentenombudsdienst (https://consumentenombudsdienst.be/nl) bestaat.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
U kan deze algemene voorwaarden downloaden in PDF via https://elliebillie.be/pdf-algemene-voorwaarden-elliebillie/

De waardering van elliebillie.be/ bij Trustprofile Reviews is 10.0/10 gebaseerd op 128 reviews.