Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING

Wij hechten bij elliebillie veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In deze privacyverklaring geven we graag een helder en transparant overzicht van hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geldt voor elliebillie en de bevoegde personen werkende binnen elliebillie, met maatschappelijke zetel te Breendonkstraat 316A 2830 Willebroek en met ondernemingsnummer BE0776398193 

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. elliebillie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).


Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt:     

 • het informeren van actieve klanten over gelijkaardige producten via direct marketing (gerechtvaardigd belang)
 • het versturen van nieuwsbrieven, mailings en uitnodigingen (toestemming betrokkenen)
 • het uitvoeren van de administratie in verband met onze samenwerking (uitvoering van de overeenkomst)

Hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens?

ALGEMEEN

 • de verwerkte gegevens worden beperkt tot die gegevens, die we minimaal nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • we vragen jouw toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • we hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen
 • we geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • we zijn op de hoogte van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en hebben hier ook alle respect voor.

WEBSITE

 • Op onze website worden persoonsgegevens verzameld via het contactformulier.  Hier wordt er verplicht gevraagd naar de naam (naam en voornaam), e-mailadres en de reden van contactname (bericht). Daarnaast is er ook de mogelijkheid om jouw bedrijfsnaam en telefoonnummer mee te geven.
 • Op onze website gebruiken we cookies. Meer informatie hierover vind je in onze cookie policy.
 • De website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Het is mogelijk dat websites van andere partijen ook hyperlinks bevatten naar onze website. elliebillie is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die andere partijen en het gebruik van cookies op hun websites.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Categorie 1: Bij het plaatsen van uw bestelling: persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam,
adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mail, bedrijfsnaam en jouw btw-nummer.
Categorie 2: Bij het inschrijven op de nieuwsbrief: naam, voornaam en e-mail.
Categorie 3: Bij het aanmaken van een account op elliebillie: persoonlijke identiteitsgegevens: naam,
voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mail, bedrijfsnaam en jouw btw-nummer.
Categorie 4: Bij het invullen van het elliebillie contactformulier: persoonlijke identiteitsgegevens:
naam, voornaam, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mail, bedrijfsnaam, jouw btw-nummer en
eventuele andere gegevens die je ons overmaakt in het vrije invulveld.
Categorie 5: Op basis van cookies: je IP-adres en details over je bezoek op onze Website [surfgedrag en herkomst]

Waarom en op basis van welke rechtsgronden verzamelen wij je persoonsgegevens?

Categorie 1: De levering en facturatie van door jou bestelde producten of diensten, met als
rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je verzocht hebt en waarvoor de verwerking van je Persoonsgegevens noodzakelijk is of omdat de wet dit vereist of nog omdat BV Rodebo daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.
Categorie 2 en 3: Direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door BV Rodebo zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij BV Rodebo. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.
Categorie 4: Het beantwoorden van vragen en informatieverzoeken, met als rechtsgrond het
uitvoeren van een dienst waarom je hebt verzocht.
Categorie 5: Het verzorgen en verbeteren van onze Website en optimalisering van gerichte marketing, het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming bij je
eerste bezoek aan onze Website.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

 • elliebillie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.
 • Gegevens voor nieuwsbrieven: Gegevens worden bewaard zolang contact zijn toestemming niet heeft ingetrokken.
  Nieuwsbrieven naar bestaande klanten: Persoonlijke gegevens als naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mail, bedrijfsnaam en jouw btw-nummer worden bewaard tot 5 jaar na de laatste aankoop.
 • Facturatiegegevens: ingevolge de wettelijke verplichtingen rond boekhouding moeten deze stukken 10 jaar bewaard worden na de laatste factuurdatum.
 • Klantgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mail, bedrijfsnaam en jouw btw-nummer tot 5 jaar na de laatste aankoop.

Verstrekking van de persoonsgegevens aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • onze administratie, facturatie en projectopvolging
 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, e-mailbeheer,…)
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het drukken van huisstijldrukwerk e.d.

Met deze partijen hebben wij de nodige afspraken gemaakt om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
 

Wijziging privacyverklaring

elliebillie kan de privacyverklaring wijzigen. Mocht er een wijziging gebeuren dan zullen we hiervan melding maken op onze website.

Beveiliging van de persoonsgegevens

 • wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking waaronder:
  • alle personen die namens elliebillie van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
  • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoorden op al onze systemen en maken daarvoor gebruik van een password manager met digitale wachtwoordkluis
  • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • elliebillie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of een onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door een derde

Beveiliging van de eigen login-gegevens voor website,  e-mails, nieuwsbriefsystemen,…

 • elliebillie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het bewaren van de login-gegevens van jouw website. Als klant ben je als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens alsook de vertrouwelijkheid ervan.

Jouw rechten omtrent je gegevens

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te
vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.
U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar info@elliebillie.be of via het contactformulier op onze website.

Klachten?
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij om meteen contact met ons op te nemen.  Je hebt ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be

Wijziging privacyverklaring

elliebillie kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Het is aangewezen om deze privacyverklaring regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

De waardering van elliebillie.be/ bij Trustprofile Reviews is 10.0/10 gebaseerd op 129 reviews.